Generalforsamling 2019

Af · maj 16, 2019

Årets generalforsamling bliver den 23. maj klokken 19:00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne https://hal9k.dk/hal9k/vedtaegter/:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af to stemmetællere.
 4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.
 7. Behandling af eksklusionssager.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af bestyrelse.
 10. Valg af op til to suppleanter.
 11. Behandling af indkommende forslag [se nedenfor].

Bemærk:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest syv dage forinden generalforsamlingen.

Vi hackes ved!

Indkomne forslag

Fra Daniel Hansen

Ifm. diskutionerne i foreningen tidligere om foreningens pligter og opgaver hvis der optaget unge medlemmer og diskution om adgang til maskiner og værksted i foreningen, samt aldersgrænse her for, ønskes emnet diskutert på generalforsamlingen d. 23. maj 2019.

Da vi gerne skulle kunne nå et endeligt resultat på generalforsamlingen og der har været ønsker om to forskellige aldersgrænser, der vil have indlydelse på samme vedtægt forelår jeg afstemning om nedenstående således at der først stemmes om forslag 1 og såfremt dette vedtages forslag 2.

Forslag 1:

Foreningens vedtægter ændres således at §3 stk. 1 ændres fra:

“Som medlem optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, samt støtter foreningens formål”

til:

“Som medlem optages med undtagelse af personer under 15 år, enhver som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, samt støtter foreningens formål”

Ændringen skal sikre at foreningen ikke kommer i en situation hvor den ikke kan overholde lovbekendtgørelse nr 362 af 02/04/2014 og samtidig foreningens vedtægter.

Forslag 2:

I vedtagne forslag vedrørende ændringen af foreningens vedtægter §3 stk. 1 om tilføjelse af aldersgrænse på 15 år ændres aldersgrænsen fra 15 år til 18 år.

Målet med disse forslag er at lukke diskutionen om aldersgrænser i foreningen, udover at ovennævnte lov kan give udfordringer og en del arbejde for foreningens bestyrelse bør det også indgå i diskutionen om det er forsvarligt at give meget unge adgang uden opsyn til foreninges lokaler/værksted, eller om unge under aldersgrænsen bør være i følge med en voksen, som så er medlem af foreningen.

Udover tidligere fremsendte forslag til ændring af HAL9Ks vedtægter ønskes følgende ændring af vedtægterne også sat til afstemning på generalforsamlingen d. 23. maj 2019.

HAL9Ks vedtægter foreslåes ændret såedes at der i § 3 MEDLEMSKAB indsættes følgende punkter.

Stk. 5. Såfremt foreningen bliver pålagt jf. gældende lov at indhente information vedr. et medlems strafferetslige forhold er medlemmet forpligtet til at give fornøden tilladelse til at foreningen kan indhente denne information.

Skt. 6. Modtager foreningen eller den der handler på foreningens vegne informationer der er til hindring for medlemmets fortsatte virke i foreningen jf. stk. 5 eller nægter et medlem at afgive fornøden tilladelse til foreningen kan indhente denne information, sidestilles dette med modarbejdelse af foreningens interesser jf. Stk 4.


Gemt under: Projekter

%d bloggers like this: